Ajutorul financiar de inmormantare poate ajunge pana la 6.789 Ron (Lei). Poti beneficia si tu de acest ajutor! Citeste incontinuare acest articol si afla cu Anthony Servicii Funerare te poate ajuta sa obtii acest ajuto de inmormantare precum si cum putem iti putem fii alaturi in aceste momente grele.

Pierderea unei persoane dragi este un moment dureros în viața noastră, iar în același timp, poate aduce cu sine o povară financiară semnificativă. Cheltuielile asociate cu organizarea unei înmormântări pot fi costisitoare și pot pune presiune suplimentară asupra familiilor în momente de suferință intensă. În astfel de situații, ajutorul financiar de înmormântare devine o resursă importantă care oferă sprijin și alinare familiilor îndoliate.

Când o persoană dragă este luată de lângă noi, ne simțim responsabili să îi îndeplinim ultimele dorințe. Toată energia se va canaliza către organizarea unei înmormântări decente, cu obiceiuri izvorâte din credință și gesturi de iubire veșnică.

Ne dorim să îi oferim un ultim omagiu pe drumul spre eternitate, însă limitările financiare fac ca experiența să fie și mai dureroasă. Puțini sunt însă cei care știu că pot beneficia de ajutor financiar (ajutor de înmormântare) în aceste clipe de grea încercare.

Tipuri de ajutor de inmormantare:

 • Ajutor financiar de deces din partea statului
 • Ajutor financiar de inmormantare oferit de primarie
 • Ajutor financiar de inmormantare oferit de angajator (de la serviciu)
 • Ajutor financiar de inmormantare pentru sotul/sotia supravietuitoare
 • Ajutor financiar de inmormantare pentru persoane cu handicap
 • Ajutor financiar de inmormantare pentru persoane fara venit
 • Ajutor financiar de inmormantare in caz de accident rutier

Cat este ajutorul de inmormnatare

Ajutorul financiar de înmormântare este un program sau un sistem care acordă asistență financiară familiilor care se confruntă cu costurile organizării înmormântării unei persoane dragi. Aceste programe sunt adesea implementate de către guvernele locale, organizații non-guvernamentale și asociații caritabile, cu scopul de a reduce povara financiară în aceste momente dificile.

Cum poti obtine ajutorul de inmormantare

Procedurile de solicitare a ajutorului financiar de înmormântare pot varia în funcție de țară sau de organizația responsabilă de implementarea programului. În general, solicitantul trebuie să completeze un formular de cerere și să furnizeze anumite documente justificative, cum ar fi certificatul de deces, actele de identitate ale defunctului și ale membrilor familiei, precum și alte documente relevante care atestă necesitatea sprijinului financiar.

Ajutor financiar de deces din partea statului

Potrivit prevederilor Legii Pensiilor 263/2010, după decesul unei persoane, apropiații care se ocupă de aranjamentele funerare au dreptul să primească o sumă de bani din partea Statului, dacă solicită acest ajutor financiar în termen de 3 ani de la producerea evenimentului.

Persoana care solicită și primește banii poate fi, după caz, soțul sau soția supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, iar în lipsa acestora, orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile.

Cuantumul ajutorului financiar de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut pe economie, folosit la fundamentala bugetului de asigurări sociale, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale.

Drepturile financiare sunt diferite în funcție de situația persoanei decedate la momentul morții. Dacă în ziua decesului, persoana decedată era asigurată (la zi cu plată contribuțiilor sociale), ajutorul financiar este de 6.789 RON . În această categorie intra: angajații cu carte de muncă, șomeri, minorii, elevii sau studenții, pensionari.

Dacă în ziua decesului, persoana decedată nu era asigurată în sistemul public, suma cuvenită este 3.048 RON și poate fi solicitată numai unui membru din familie care este asigurat sau pensionar. Solicitantul va face o declarație pe propria răspundere că omul decedat nu era asigurat și nu era pensionar.

Conform legii, se vede membru de familie:

 • soţul sau soţia;
 • copiii naturali, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familia sau cei încredințați creșterea și educarea familiilor, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă pot continua studiile, la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.
 • Tot în această categorie intra și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de a desfășura o activitate fizică sau intelectuală;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul financiar de deces se plătește unei singure persoane, după această față dovadă suportării cheltuielilor de deces, în termenul de 24 de ore de la solicitare. Mai multe informatii sunt disponibile pe website-ul Casa Nationala de Pensii Publice oferit de guvernul Romaniei.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

Actele necesare pentru a obține ajutor financiar de deces sunt următoarele:

 • cerere pentru acordarea ajutorului, care se găsește la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Casa de pensii;
 • certificatul de deces în original și copie. Pe exemplarul original, instituția care oferă suma cuvenită va scrie cuvântul  „ACHITAT” , adăugând totodată data, natura și ștampila, pentru a împiedica obținerea sumei din două sau mai multe surse;
 • actul de identitate al solicitantului în original și copie;
 • dovadă în original și copie că solicitantul a suportat cheltuielile de deces: chitanțe și facturi nominale de la biserică, de la firma de  pompe funebre  și declarație pe propria răspundere;
 • actele de stare civilă ale solicitantului în original și copie, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (certificat de naștere, certificat de căsătorie) sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (împuternicire);
 • în situaţia pensiilor decedaţi, se prezintă cuponul de pensie în original;
 • în situația persoanelor inapte decedate, cu vârsta de peste 18 ani, se prezintă certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.
 • sau, în lipsa acestuia, actul medical vizat de medic expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care la făcut inapt pentru muncă și date de început de manifestare a acesteia;
 • în situația persoanelor decedate, cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, se prezinta adeverință în original care certifică faptul că, la data decesului, persoanele în cauza urmau cursurilor formării învățământului organizat potrivit legii.

De reținere că realizarea unui anumit stagiu de cotizare NU este o condiție pentru acordarea ajutorului!

UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

A.  la Angajator , în cazul decesului următorilor asigurați sau ai unor membri de familie ai acestora:

 • persoane care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;
 • funcţionari publici;
 • cadre militare în activitate, soldați și gradați voluntar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;
 • persoane care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și din contract/convenții încheiate potrivit Codului civil;
 • persoane care desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești;
 • cadre militare trecute în rezervă, polițiști și funcționari publice cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat;

Ajutorul financiar de deces se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de Casele Teritoriale de Pensii dacă angajatorul, suspendă activitatea temporar sau aceasta încetează (potrivit legii) prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, . . . sau prin orice modalitate prevăzută de lege.

B.  la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă  pe ale cărei liste figurează ca șomer persoana decedată sau pe care figurează persoana care a suportat cheltuielile (în cazul în care persoana decedată nu era asigurată).

C.  la Casa Teritorială de Pensii , în cazul decesului pensionarilor ori al asigurărilor sau al unui membru de familie al acestora, care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de patru ori câștigul salarial mediu brut și care. . . . se află într-una dintre situațiile următoare:

 • administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
 • membrii ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale;
 • persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice;
 • persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurate acestora;
 • alte persoane care realizează venituri din activități profesionale.

Ajutor financiar de inmormantare oferit de primarie

Ajutor financiar de înmormântare acordat de Primării

În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar, reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul financiar de deces se acordă unei singure persoane care poate fi: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile de înmormântare.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

 • cerere pentru acordarea ajutorului financiar;
 • certificatul de deces, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

Cererea şi actele doveditoare pentru un ajutor financiar se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau chiar persoana în cauză a beneficiat de ajutor social.

Ajutorul financiar se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură, prin bunuri materiale.

Ajutor financiar de inmormantare oferit de angajator (de la serviciu)

Ajutor financiar de înmormântare din partea Angajatorului

Ajutorul financiar de înmormântare se acordă de către angajator din fondurile proprii, în condiţiile prevăzute în contractul de muncă, individual sau colectiv, aplicabil la nivel de unitate sau ramură.

În contract este menţionată valoarea ajutorului financiar, pentru situaţia în care un angajat are un deces în familie. Această sumă nu este considerată venit impozabil din punct de vedere al impozitului pe venit, iar pentru angajator este deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Ajutorul financiar de înmormântare se acordă salariatului la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de gradul I (părinţii şi copii) aflate în întreţinerea acestuia. Fraţii/ surorile, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul II.

CE CONŢINE DOSARUL DE SOLICITARE?

Acordarea acestui ajutor financiar se face în baza unei cereri din partea membrilor de familie ai salariatului decedat la care se anexează certificatul de deces. Dovada că un membru de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului decedat se face prin declaraţie pe propria răspundere.

Ajutor financiar de inmormantare pentru sotul/sotia supravietuitoare

Ajutor financiar pentru persoana supraviețuitoare (pensionar)

Supraviețuitorul are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Acest ajutor financiar lunar se acordă supravieţuitorului dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

 • este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
 • nu s-a recăsătorit după decesul soţului/soţiei;
 • durata căsătoriei cu soţul/soţia care a decedat a fost de cel puţin 5 ani;
 • are domiciliul pe teritoriul României;
 • nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii

Calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii se exprimă în următoarele situaţii:

 • desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau ca funcţionar public;
 • desfăşoară activităţi în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti;
 • este membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • este asociat unic, asociat, comanditar sau acţionar;
 • este administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de management;
 • este membru al unei asociaţii familiale;
 • este persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente;
 • este persoana angajată într-o instituţie internaţională, dar nu este asiguratul acesteia;
 • realizează venituri din alte activităţi profesionale.

Ajutorul financiar lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:

 • 364 lei, în situaţia supravieţuitorului care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat,
 • precum şi în situaţia supravieţuitorului care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;
 • 140 lei, în situaţia supravieţuitorului care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Ajutorul financiar lunar este calculat în funcţie numărul de ani de căsnicie şi de două situaţii în care s-ar putea afla supravieţuitorul:

A. beneficiază de pensie de stat sau beneficiază atât de pensie de stat cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori

B. primeşte numai pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori

Cuantumul ajutorului financiar lunar are următoarele valori:

 • durată a căsătoriei de 5 ani: 57 lei (situaţia A) sau 22 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 6 ani: 68 lei (situaţia A) sau 27 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 7 ani: 80 lei (situaţia A) sau 31 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 8 ani: 91 lei (situaţia A) sau 36 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de 9 ani: 102 lei (situaţia A) sau 40 lei (situaţia B)
 • durată a căsătoriei de minim 10 ani: 113 lei (situaţia A) sau 44 lei (situaţia B)

Începând cu 1 ianuarie 2008, cuantumul ajutorului financiar lunar a fost majorat cu 25%, prin Legea bugetului de stat nr.388/2007

UNDE SE DEPUNE DOSARUL DE SOLICITARE?

Dosarul de solicitare pentru ajutor financiar se depune la Casa Judeţeanã de Pensii.

Ajutorul financiar se acordă de pe data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. Plata ajutorului financiar lunar acordat supravietuitului încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte una din condiţiile de acordare.

Ajutor financiar de inmormantare pentru persoane cu handicap

Ajutorul financiar de înmormântare pentru persoanele cu handicap este o inițiativă esențială care asigură sprijinul necesar în momente de durere și dificultate pentru această categorie vulnerabilă. Persoanele cu handicap se confruntă deja cu numeroase provocări în viața de zi cu zi, iar pierderea unui membru drag poate avea un impact emoțional și financiar semnificativ asupra lor. Acordarea de ajutor financiar în astfel de situații este o modalitate importantă prin care societatea își arată compasiunea și sprijinul față de aceste persoane.

Ajutorul financiar de înmormântare pentru persoanele cu handicap poate acoperi o gamă variată de cheltuieli asociate cu înmormântarea, precum transportul corpului, serviciile funerare, achiziționarea sicriului și pregătirea documentelor necesare. Acest sprijin financiar este deosebit de valoros pentru persoanele cu handicap, deoarece costurile implicate în organizarea unui înmormântare pot fi substanțiale și pot depăși resursele financiare disponibile ale familiei.

Este esențial ca guvernele și organizațiile non-guvernamentale să colaboreze în vederea implementării și extinderii unor astfel de programe de asistență financiară, astfel încât persoanele cu handicap să poată face față în mod corespunzător situațiilor dificile asociate cu înmormântarea unei persoane apropiate. Acest sprijin financiar nu doar că alină povara financiară, ci transmite și un mesaj important de empatie și susținere către persoanele cu handicap, reafirmând importanța egalității de tratament și a protecției drepturilor acestora în fața evenimentelor tragice din viață.

Ajutor financiar de inmormantare pentru persoane fara venit

Ajutorul financiar de înmormântare pentru persoanele fără venit este o inițiativă crucială care asigură suportul necesar în momente de pierdere și dificultate pentru această categorie vulnerabilă. Pentru persoanele fără venit, costurile asociate cu înmormântarea pot fi copleșitoare și adaugă o povară financiară suplimentară într-un moment deja greu. Prin acordarea de ajutor financiar, se oferă o șansă pentru aceste persoane să-și înmormânteze demn și respectuos cei dragi.

Ajutorul financiar de înmormântare poate acoperi o gamă largă de cheltuieli, cum ar fi serviciile funerare, sicriul, transportul corpului și pregătirea documentelor necesare. Este esențial ca guvernele și organizațiile caritabile să lucreze împreună pentru a extinde și simplifica procesul de accesare a acestui ajutor, astfel încât să fie disponibil pentru toate persoanele fără venit care se confruntă cu pierderea unui membru al familiei. Prin această măsură, se asigură că nimeni nu este lăsat în urmă într-o astfel de situație tragică, iar demnitatea și onoarea celor decedați sunt respectate în mod corespunzător.

Acordarea ajutorului financiar de înmormântare pentru persoanele fără venit nu numai că le oferă sprijin practic în acele momente dificile, dar transmite și un mesaj important de solidaritate și empatie din partea societății. Astfel de inițiative arată că nimeni nu este singur în fața unei pierderi și că comunitatea se mobilizează pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie. Prin astfel de programe, se consolidează coeziunea socială și se promovează o societate în care fiecare individ, indiferent de venit sau resurse, are dreptul la o înmormântare adecvată și respectuoasă.

Ajutor financiar de inmormantare in caz de accident rutier

În cazul decesului unei persoane într-un accident rutier, familia acesteia este îndreptăţită să primească despăgubiri, după cum urmează:

 • dacă maşina vinovată este asigurată în România, obligat la plată este asiguratorul român;
 • dacă maşina vinovată este înmatriculatã în România dar este neasigurată sau autorul accidentului a rămas neidentificat, va fi obligat la plata Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii;
 • dacă maşina vinovată este înmatriculată şi asigurată în străinătate, va fi obligată societatea de asigurări din străinătate;
 • dacă maşina vinovată este înmatriculată în străinătate, însă nu exista o poliţă RCA valabilă, va fi obligat la despăgubire organismul omolog al Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS) din statul unde este înmatriculată maşina vinovată.

În art. 26 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, se menţionează că despăgubirile care pot fi acordate vizează atât pierderile cu caracter patrimonial cât şi pierderile cu caracter nepatrimonial (prejudiciul moral).

Limita maximă a sumei care poate fi oferită este menţionată în conţinutul poliţei de asigurare, Ordinul nr. 14/2011 reglementând un plafon maxim general de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, pentru unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

În situaţia în care valoarea prejudiciului depăşeşte plafonul maxim specificat în poliţa de asigurare, diferenţa până la concurenţa valorii pierderii suferite va fi suportată de către autorul accidentului.

Asigurătorul va fi obligat la despăgubiri şi în cazul în care cel care a produs accidentul este o altă persoană decât titlularul poliţei de asigurare referitoare la automobilul implicat în accident, singura excepţie reprezentând-o situaţia în care automobilul respectiv nu este identificat.

Trebuie să aveţi foarte mare atenţie în cazul în care şoferul vinovat are o alcoolemie de peste 0,8 la mie. Atunci asiguratorul are dreptul de a-şi recupera sumele ca despăgubire de la şoferul vinovat. Aşadar nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice pentru că aţi putea fi obligaţi să plătiţi din buzunar sume de ordinul a zeci sau chiar sute de mii de euro.

Alte cazuri care exonerează de răspundere asigurătorul sunt regăsite la art. 27 din Ordinul nr. 14/2011 şi vizează: forţa majoră, culpa exclusivă a persoanei prejudiciate, culpa exclusivă a unei terţe persoane şi, bineînţeles, situaţia în care la data producerii accidentului nu exista încheiată o poliţă de asigurare valabilă.

CUM SE SOLICITĂ DESPAGUBIREA?

Persoana vătămată ca urmare a producerii unui accident auto are două posibilităţi legale prin care poate solicita acoperirea prejudiciului din partea asigurătorului:

A. Formularea unei acţiuni civile împotriva asigurătorului

Acţiunea este întemeiată pe normele de drept comun care guvernează răspunderea pentru fapta proprie şi materia contractului de asigurare, completate cu reglementările regăsite în Legea nr. 136/1995 şi Ordinul nr. 14/2011.

În eventualitatea unei astfel de acţiuni, persoana care a cauzat accidentul va fi la rândul său parte în proces, având calitatea de intervenient forţat.

B. Sesizarea asigurătorului cu o cerere de despăgubire

Procedura este reglementată de prevederile art. 35 şi următoarele din Ordinul nr. 14/2011.

Persoana prejudiciată va formula o cerere către asigurător sau către Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, după caz.

Asigurătorul are obligaţia să soluţioneze cererea în termen de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului, fie în sensul aprobării solicitării, printr-o ofertă de despăgubire, fie în sensul notificării motivelor pentru care cererea nu a fost aprobată.

Dacă în termen de 3 luni de la avizarea dosarului, asigurătorul nu a notificat solicitantului motivele respingerii cererii, asigurătorul este obligat să achite suma respectivă. Plata efectivă a despăgubirilor se va realiza în termen de 10 zile de la data depunerii ultimului document justificativ, însă în termenul de 3 luni.

De asemenea, dacă termenul nu este respectat, solicitantul va avea dreptul la penalităţi în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Toate aceste variante sunt menite să vă ajute să depăşiţi una dintre cele dureroase etape ale vieţii, oferindu-vă resursele financiare necesare pentru organizarea unui ultim drum onorabil, încununat cu iubire şi recunoştinţã. De reţinut este cã ajutorul financiar pe care îl primiţi este fix, nefiind condiţionat de suma pe care aţi cheltuit-o.