Ghid ajutor de deces pentru obținerea ajutorului de înmormântare.

Actualizat pentru anul 2018.

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare altă persoană.

Suport telefonic non-stop: 021 9891

Decedatul a avut calitatea de Angajat:

În cazul decesului asiguratului prevăzut de art. 121 alaturi de art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din legea 263/2010 , respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este oferit de Casa de Pensii. Explicații suplimentare pot fi găsite în normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011

Dacă decedatul avea calitatea de funcționar pulic (bugetar, angajat al unei instituții publice) sunt aplicapile dispozițiile legii 188/199 -privind statul funcționarului public
ART. 40 (1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist printr-un certificat medical constatator

2. Eliberarea “Certificatului de Deces” de către Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă competentă în raza teritorială a localității unde s-a produs decesul se va face în baza:

a. cărții de identitate a decedatului în original(ce va fi reținută în vederea anulării),
b. certificatului de naștere în original,
c. certificatului medical constatator în original(ce va fi reținut).

Exemplu de certificat de deces tipizat:

 

certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

 

HARTA adrese

3. Achiziționarea sicriului (Recomandări raport corect calitate pret)
*dosarul pentru obtinerea ajutorului de înmormantare poate fi depus numai însoțit de factura obținută la achiziționarea sicriului. În lipsa acesteia dosarul va trebui să conțină o declarație pe propria răspundere de suportare a cheltuielilor de înmormântare, autentificată de notar.
*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este în sumă fixă (în 2018 suma forfetară stabilită prin legea 47/2019 este de 5.163 lei – pentru pensionari și persoanele asigurate).

*legea 3/2018 stabilește cuantumul ajutorului de deces (ajutorul de înmormântare) și pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar în familie există pensionari sau persoane asigurate în sumă de 2.582 lei.

4. Depunerea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces (ajutorului de înmormântare) la Casa de Pensii
Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

A. Actul de identitate al solicitantului :

 

carte identitate

 

B. Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

C. Certificatul de deces in original (pe verso va fi menționată achitarea ajutorului de deces)

D. Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces – se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notarială pe propria răspundere
Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la Casa de Pensii, în cazul decesului asiguratului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:
Art. 129. – (1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct.
I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

– la art. 6 alin. (1) pct. I:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

– la art. 6 alin. (1) pct. II: persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

– şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

În cazul decesului pensionarului sau a unui membru al familiei acestuia, ajutorul de inmormantare este garantat prin legea 263/2010 articolul 121, ajutorul de deces este asigurat de casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială. Explicații suplimentare pot fi găsite în normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011

Ajutorul de deces se achită într-un termen maxim de 24 de ore de la solicitare.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist printr-un certificat medical constatator

2. Eliberarea “Certificatului de Deces” de către Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă competentă în raza teritorială a localității unde s-a produs decesul se va face în baza:

a. cărții de identitate a decedatului în original(ce va fi reținută în vederea anulării),
b. certificatului de naștere în original,
c. certificatului medical constatator în original(ce va fi reținut).

Exemplu de certificat de deces tipizat:

 

certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

 

3. Achiziționarea sicriului (Recomandări raport corect calitate pret)
*dosarul pentru obtinerea ajutorului de înmormantare poate fi depus numai însoțit de factura obținută la achiziționarea sicriului. În lipsa acesteia dosarul va trebui să conțină o declarație pe propria răspundere de suportare a cheltuielilor de înmormântare, autentificată de notar.

*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este în sumă fixă (în 2018 suma forfetară stabilită prin legea 47/2019 este de 5.163 lei – pentru pensionari și persoanele asigurate).

*legea 3/2018 stabilește cuantumul ajutorului de deces (ajutorul de înmormântare) și pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar în familie există pensionari sau persoane asigurate în sumă de 2.582 lei.

4. Depunerea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces (ajutorului de înmormântare) la Casa de Pensii – competența fiind atribuită casei de pensii de la ultimul domiciliu al decedatului. Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:
A. Talonul de pensie al decedatului :

 

talon pensie

 

B. Actul de identitate al solicitantului :

carte identitate

 

C. Cerere tip pentru obtinerea ajutorului de deces

D. Certificatul de deces in original (pe verso va fi menționată achitarea ajutorului de deces)

E. Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces – se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notarială pe propria răspundere

HARTA casa de pensii:

!!! În situația în care decesul survine înainte de data încasării drepturilor bănești provenite din pensie, familia decedatului va beneficia de suma integrală printr-o adeverință obținută de la Casa de Pensii, competentă pentru acordarea ajutorului de deces, prin depunerea cererii pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat.

Decedatul a avut calitatea de somer:

În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este asigurat de instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj. Explicații suplimentare pot fi găsite în normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist printr-un certificat medical constatator

2. Eliberarea “Certificatului de Deces” de către Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă competentă în raza teritorială a localității unde s-a produs decesul se va face în baza:

a. cărții de identitate a decedatului în original(ce va fi reținută în vederea anulării),
b. certificatului de naștere în original,
c. certificatului medical constatator în original(ce va fi reținut).

Exemplu de certificat de deces tipizat:

certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

 

3. Achiziționarea sicriului (Recomandări raport corect calitate pret)
*dosarul pentru obtinerea ajutorului de înmormantare poate fi depus numai însoțit de factura obținută la achiziționarea sicriului. În lipsa acesteia dosarul va trebui să conțină o declarație pe propria răspundere de suportare a cheltuielilor de înmormântare, autentificată de notar.

*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este în sumă fixă (în 2018 suma forfetară stabilită prin legea 47/2019 este de 5.163 lei – pentru pensionari și persoanele asigurate).

*legea 3/2018 stabilește cuantumul ajutorului de deces (ajutorul de înmormântare) și pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar în familie există pensionari sau persoane asigurate în sumă de 2.583 lei.

4. Depunerea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces (ajutorului de înmormântare) la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

A. Actul de identitate al solicitantului :

carte identitate

 

B. Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

C. Certificatul de deces in original (pe verso va fi menționată achitarea ajutorului de deces)

D. Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces – se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notarială pe propria răspundere

În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, cererea se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca potrivit legii 263/2010:
Art. 129. – (1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:

b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

Decedatul a avut calitatea de militar:

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, art 81:
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi:
b) ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei acestuia.

În cazul decesului asiguratului cu grad militar prevăzut de legea 263/2010 art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este asigurat de centrul militar. Explicații suplimentare pot fi găsite în normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist printr-un certificat medical constatator

2. Eliberarea “Certificatului de Deces” de către Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă competentă în raza teritorială a localității unde s-a produs decesul se va face în baza:

a. cărții de identitate a decedatului în original(ce va fi reținută în vederea anulării),
b. certificatului de naștere în original,
c. certificatului medical constatator în original(ce va fi reținut).

Exemplu de certificat de deces tipizat:

certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

 

3. Achiziționarea sicriului (Recomandări raport corect calitate pret)
*dosarul pentru obtinerea ajutorului de înmormantare poate fi depus numai însoțit de factura obținută la achiziționarea sicriului. În lipsa acesteia dosarul va trebui să conțină o declarație pe propria răspundere de suportare a cheltuielilor de înmormântare, autentificată de notar.

*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este în sumă fixă (în 2018 suma forfetară stabilită prin legea 47/2019 este de 5.163 lei – pentru pensionari și persoanele asigurate).

*legea 3/2018 stabilește cuantumul ajutorului de deces (ajutorul de înmormântare) și pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar în familie există pensionari sau persoane asigurate în sumă de 2.582 lei.

4. Depunerea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces (ajutorului de înmormântare) la centrul militar
Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

A. Actul de identitate al solicitantului :

carte identitate

 

B. Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

C. Certificatul de deces in original (pe verso va fi menționată achitarea ajutorului de deces)

D. Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces – se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notarială pe propria răspundere

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la centrul militar, în cazul decesului militarului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:

– la art. 6 alin. (1) pct. I:
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

– şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Decedatul a avut calitatea de membru de familie:

În cazul decesului unui membru al familiei pensionarului sau asiguratului, ajutorul de inmormantare este garantat prin legea 263/2010 articolul 121.

În acest caz ajutorul de deces este asigurat de casa teritorială de pensii sau angajator sau centrul militar sau instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj.
HG 257/2011 ART. 110 În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:
a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist printr-un certificat medical constatator

2. Eliberarea “Certificatului de Deces” de către Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă competentă în raza teritorială a localității unde s-a produs decesul se va face în baza:

a. cărții de identitate a decedatului în original(ce va fi reținută în vederea anulării),
b. certificatului de naștere în original,
c. certificatului medical constatator în original(ce va fi reținut).

Exemplu de certificat de deces tipizat:

certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

 

3. Achiziționarea sicriului (Recomandări raport corect calitate pret)
*dosarul pentru obtinerea ajutorului de înmormantare poate fi depus numai însoțit de factura obținută la achiziționarea sicriului. În lipsa acesteia dosarul va trebui să conțină o declarație pe propria răspundere de suportare a cheltuielilor de înmormântare, autentificată de notar.

*legea 3/2018 stabilește cuantumul ajutorului de deces (ajutorul de înmormântare) și pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar în familie există pensionari sau persoane asigurate în sumă de 2.582 lei.

4. Depunerea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces (ajutorului de înmormântare) la casa teritorială de pensii sau centrul militar sau instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj
Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

A. Actul de identitate al solicitantului :

carte identitate

 

B. Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

C. Certificatul de deces in original (pe verso va fi menționată achitarea ajutorului de deces)

D. Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces – se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notarială pe propria răspundere.